Algemene voorwaarden Authentiek kindercoaching

 1. Algemeen
  a) Authentiek Kindercoaching is opgericht door Sonja van Heesewijk, (hierna te
  noemen: opdrachtnemer) gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de
  Kamer van Koophandel onder nummer 56077629.
  b) Authentiek Kindercoaching richt zich op begeleiding van kinderen van 5-14
  jaar. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt worden hierna
  opdrachtgever genoemd. Authentiek Kindercoaching begeleidt kinderen die
  op sociaal-emotioneel en leergebied ondersteuning nodig hebben en is in het
  bijzonder gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een vorm van
  autisme.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en
  schriftelijke overeenkomsten van of met Authentiek Kindercoaching en alle
  daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als
  uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever
  voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is
  ontvangen en geaccepteerd.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
  uitvoeren.
  b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
  opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
  opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
  voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt
  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
  gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
  de opdrachtgever in rekening te brengen.
  c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
  wanneer de door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig
  zijn, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar
  hoorde te zijn.
  d) Opdrachtnemer is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
  e) Bij de start van elk begeleidingstraject wordt door de opdrachtnemer en de
  opdrachtgever een overeenkomst getekend met daarin de hulpvraag, het
  doel, de aanpak en de duur van het traject.
 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
  a) Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
  gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
  opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan
  zijn financiële verplichtingen te voldoen.
  b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden of op te
  schorten indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de
  opdrachtnemer kan worden gevergd.
  c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de
  opdrachtnemer op de ouders onmiddellijk opeisbaar.
  d) De overeenkomst kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst
  moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd, tenzij anders
  overeengekomen in offerte/contract
 6. Coaching van kinderen tot 14 jaar
  a) Voor kinderen tot 14 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide
  gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
  b) De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er
  zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de
  begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee
  akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen
  de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
  Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 7. Vertrouwelijkheid
  a) Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is
  tijdens of in het kader van de coachingssessies.
  b) Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst
  toestemming gevraagd aan beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 8. Afspraken rond de bijeenkomst met de cliënt
  a) De cliënt wordt gecoacht in de praktijkruimte, in principe zonder de ouder. De
  ouder kan eventueel in de wachtruimte verblijven.
  b) Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de
  opdrachtgever om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
  c) Tijdens een tussen- of eindevaluatie worden de vorderingen met betrekking
  tot de cliënt uitvoeriger besproken.
 9. Verhindering
  Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit dient uiterlijk 24 uur
  van te voren te gebeuren. Bij afzegging binnen 24 uur zal Authentiek
  Kindercoaching de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 10. Tarieven
  a) De tarieven zijn op te vragen bij Authentiek Kindercoaching en staan vermeld
  op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
  b) Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
  c) Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen.
 11. Betalingsvoorwaarden
  a) Er wordt maandelijks of halfmaandelijks achteraf gefactureerd, per mail. De
  opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de
  factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Authentiek
  Kindercoaching.
  b) Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt
  opdrachtnemer een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever niet
  binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan hun
  verplichting voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd verdere begeleiding op te
  schorten, totdat de opdrachtgever aan hun betalingsverplichting heeft
  voldaan.
  c) Indien opdrachtnemer bij niet-tijdige betaling zijn vordering op opdrachtgever
  ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en
  buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 12. Aansprakelijkheid
  a) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen
  resultaatsverplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer ten alle
  tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar
  competentie.
  b) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of
  letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door
  Authentiek Kindercoaching.
  c) Voor lichamelijke en psychische klachten van de cliënt, raadt Authentiek
  Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.
 13. Eigendomsbehoud
  a) Alle door opdrachtnemer geleende zaken, waaronder eventueel mede
  begrepen
  kaarten, spellen, boeken enz., blijven het eigendom van opdrachtnemer
  b) De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder
  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat
  te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen
  toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op
  opdrachtgever.
  c) Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten,
  spellen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
  opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande
  toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar
  gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 14. Toepasselijk recht en geschillen
  a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing.
  b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
  uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te
  beslechten.
 15. Verkrijgen en wijzigingen voorwaarden
  a) Deze voorwaarden zijn op de website van Authentiek kindercoaching te
  vinden. In de coachingsovereenkomst wordt tevens de link naar deze
  voorwaarden vermeld.
  b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
  komen van de rechtsbetrekking met de opdrachtnemer