Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Sonja van Heesewijk, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56077629.

Verwerking persoonsgegevens:

Doel van verwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien u persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email of anderszins, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst geanonimiseerd.


Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan beschikt Authentiek kindercoaching over meer persoonsgegevens dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt. Er worden alleen die gegevens geregistreerd die in dat verband nodig of nuttig zijn.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.


Beveiliging
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Persoonsgegevens die in elektronische vorm zijn vastgelegd, worden afgeschermd middels een beveiligingscode. Authentiek kindercoaching maakt geen gebruik van een Pagina 1 van 3 extern verwerkingssysteem.
Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


Rechten betrokkene
Uw privacy rechten worden gerespecteerd en Authentiek kindercoaching zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen.

Register Privacybeleid: welke gegevens worden bewaard, hoe lang en waarom:

Welke gegevens worden door Authentiek kindercoaching bewaard voor het tot stand komen van een overeenkomst tot dienstverlening?

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail en/of telefoongegevens
 • Korte verslaglegging van de situatie en de hulpvraag
 • Data afspraken
 • Overige persoonsgegevens die van belang zijn met betrekking tot de situatie en hulpvraag

Welke gegevens worden door Authentiek kindercoaching bewaard na het tot stand komen van een overeenkomst tot dienstverlening?

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail en/of telefoongegevens
 • Korte verslaglegging van de situatie en de hulpvraag
 • Data afspraken
 • Overige persoonsgegevens die van belang zijn met betrekking tot de situatie en hulpvraag
 • Urenregistratie afspraken en tijdsplanning voor- en nawerk
 • Verslaglegging per bijeenkomst
 • Aantekeningen over (mogelijke) aanpak in het traject
 • Indien nodig coachingsovereenkomst
 • Indien nodig en na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt worden gegevens van overige contacten en instanties overlegd en/of in de verslaglegging meegenomen.

Waarvoor bewaart Authentiek kindercoaching bovenstaande gegevens?

Authentiek kindercoaching gebruikt uw gegevens om contact met u te leggen. Persoonlijke informatie wordt gebruikt om indien nodig een coachingsovereenkomst op te stellen en een plan van aanpak te bedenken. Per bijeenkomst wordt een korte verslaglegging gemaakt om continuïteit in de aanpak te waarborgen en om adequaat de aanpak bij te sturen waar nodig. Na contact met derden wordt een aantekening gemaakt in de verslaglegging. De urenregistratie wordt gebruikt om het aantal bijeenkomsten vast te leggen en om de facturen op te maken. (Factuur) gegevens worden geregistreerd en bewaard conform de eisen van de Belastingdienst.

Hoe lang bewaart Authentiek kindercoaching bovenstaande gegevens?

 • Gegevens voor het tot stand komen van een overeenkomst tot dienstverlening: uiterlijk 6 maanden.
 • Gegevens na het tot stand komen van een overeenkomst tot dienstverlening: uiterlijk 2 jaar.
 • Gegevens conform de eisen van de Belastingdienst: uiterlijk 7 jaar.

Na bovengenoemde periodes worden uw gegevens geanonimiseerd. Op deze manier kan Authentiek kindercoaching lering trekken uit verslagen van voorgaande coachtrajecten zonder dat uw privacy daarmee in het geding komt.